ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ วช.

"วช. เป็นองค์กรหลักที่ชี้นำการพัฒนาประเทศด้วยผลงานวิจัยและองค์ความรู้ อีกทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการวิจัยของประเทศ"


นโยบายคุณภาพ วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมุ่งมั่นการนำองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนในระบบวิจัยยอมรับในบทบาทการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การประเมินผลและการจัดการความรู้จากการวิจัย การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

 


พันธกิจ

  1. จัดทำและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงบประมาณการวิจัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ด้านบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา มาตรฐานการวิจัย ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ และเครือข่ายวิจัยระดับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันการเป็นผู้นำด้านการวิจัยของประเทศ
  3. ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งการปฏิรูประบบวิจัยและส่งต่องานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ วช. (พ.ศ. 2560 - 2564)

  1. การขับเคลื่อนและติดตามหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้นำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
  2. การบูรณาการ บริหาร ติดตาม และประเมินผลแผนและงบประมาณการวิจัยของประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  3. การขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของประเทศและนานาชาติมาใช้ในการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม
  4. การพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมืออย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างบุคลากรทางการวิจัยที่มีคุณภาพ
  5. การพัฒนามาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติด้านการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือเป็นที่ยอมระดับประเทศ และขับเคลื่อนการนำไปใช้อย่างทั่วถึงโดยร่วมมือกับประชาคมวิจัย
  6. การพัฒนาและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศให้ทันสมัยเป็นสากลและเชื่อมโยงระดับประเทศและอาเซียน
  7. การพัฒนาการบริหารจัดการ วช. ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพเต็มรูปแบบ จัดทำแผนและดำเนินงานแบบบูรณาการ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และเร่งรัดพัฒนาบุคลากร วช. ให้เป็นผู้นำและมีความเชื่ยวชาญด้านระบบวิจัย

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งกำหนด ส่งเสริม และกำกับมาตรฐานการวิจัย ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ เพื่อให้เกิดผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจัยแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
3. เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ
4. ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
5. จัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
6. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย